Library Hours
Monday to Friday: 9 a.m. to 9 p.m.
Saturday: 9 a.m. to 5 p.m.
Sunday: 1 p.m. to 9 p.m.
Naper Blvd. 1 p.m. to 5 p.m.
     
Limit search to available items
Nearby Authors are:
Result Page   prev next  
add marked to bag Add All On Page to My List
Mark   Year Entries
 

Lü, Peiyuan -- See Lui, Pui-Yuen


  1
Lu, Pengcheng. : Bie yi ai de ming yi shang hai hai zi / Lu Pengcheng zhu.  2018 1
 

Lu, Pʻing, 1953- -- See Ping, Lu


  1
Lu, Qiang, / photographer. : Zi wei you jiu : zuo chu sheng huo hao wei dao= Taste a long : make life taste good / zhu bian, Ren Yunli ; she ying, Ma Yan, Yu Bin, Qin Jing, Lu Qiang.  2014 1
Lu, Qiaoyin, / actor. : Bao ying (Motion picture). English & Chinese.  2011 1
Lu Richardson, Haley,   2
 

Lu, Shiun, 1881-1936 -- See Lu, Xun, 1881-1936


  1
 

Lu, Shun, 1881-1936 -- See Lu, Xun, 1881-1936


  1
 

Lū, Sin, 1881-1936 -- See Lu, Xun, 1881-1936


  1
Lu, Sisi, / actor. : Springtime in a small town [(DVD) videorecording] = Xiao cheng zhi chun / Zhongguo dian ying ji tuan gong si Beijing dian ying zhi pian chang, Beijing rong xin da ying shi yi shu zhong xin ; chu pin ren Yang Buting, Li Shaohong ; dao yan Tian Zhuangzhuang = China Film Group Corporation, the Beijing Film Studio, Beijing Rosat Film-TV Production ; executive producers present, Yang Buting, Li Shaohong ; director, Tian Zhuangzhuang.  2004 1
 

Lu Siun, 1881-1936 -- See Lu, Xun, 1881-1936


  1
 

Lu Siyu̇n, 1881-1936 -- See Lu, Xun, 1881-1936


  1
 

Lu-so, 1712-1778 -- See Rousseau, Jean-Jacques, 1712-1778


  1
Lu, Songye, / director of photography. : Jinpa [(DVD) videorecording] = Zhuang si le yi zhi yang / a film by Pema Tseden.  2019 1
Lu, Stephen, / performer. : The age of Adaline [sound recording] : original motion picture soundtrack.  2015 1
 

Lu Sün, 1881-1936 -- See Lu, Xun, 1881-1936


  1
 

Lū, Śuna, 1881-1936 -- See Lu, Xun, 1881-1936


  1
Lu, Sunny.   5
Lu, Thom.   2
 

Lu-toe, Ma-ti, 1483-1546 -- See Luther, Martin, 1483-1546


  1
Lu, Wei,   2
Lu, Wei, 1950- / writer. : Tuya de hun shi: Tuya's marriage [Hoopla electronic resource].  2008 1
Lu, Wen-jen, / film producer. : Daughter of the Nile= [(Blu-ray) videorecording] : Ni luo he nu er / presenters, Tsai Mo-Ho & Wang Ying-Chieh ; producer, Lu Wen-Jen ; producers, Lee Hsien-Chang, Chang Hwa-Kun ; director Hou Hsiao-Hsien ; screenplay, Chu Tien-Wen.  2018 1
 

Lu, Xiwei, 1984- -- See Lu, Marie, 1984-


  1
Lu,Xun.   2
Lu, Xun, 1881-1936. -- 6 entries   6
Lu, Yakun, / editor. : Duan shi : yin shi ye yao "duan she li" / Lu Yakun zhu bian.  2014 1
 

Lu, Yan, 1927- -- See Lu, Lisa


  1
Lu, Yang, / translator. : Lao ren yu hai = The old man and the sea / Haimingwei zhu ; Lu Yang yi.  2017 1
Lu, Yang (Film director),   2
Lu, Yao, 1949-1992,   4
 

Lu, Yen Chun, 1927- -- See Lu, Lisa


  1
Lu Yenke, Ona. : Code unknown [(DVD) videorecording] : incomplete tales of several journeys = Code inconnu : récit incomplet de divers voyages / MK2 Productions [et] Les Films Alain Sarde présentent ; produit par Marin Karmitz et Alain Sarde ; ecrit et réalisé par Michael Haneke.  2002 1
Lu, Yi, 1976- : Confucius [(Blu-ray) videorecording] = Kong Zi / production companies, Dadi Century (Beijing) Ltd., Dadi Entertainment Ltd., China Film Group Corp. ; English version by Funimation Productions, Ltd. ; producers, Chui Po-Chu [and others] ; director Hu Mei ; screenplay by Khan Chan [and others] ; English producers Carly Hunter, Justin Cook.  2012 1
Lu, Yi-Ching, / actor. : Stray Dogs. [Kanopy electronic resource]  2020 1
Lu yi jie. : Luo dan dao zhi lian / Si pa ke si, lu yi jie.  2015 1
Lu, Yu, 733-804.   2
 

Lu, Yu, -804 -- See Lu, Yu, 733-804


  1
Lü, Yue, 1957- : To live [(DVD) videorecording] = Huo zhe / ERA International (HK) Ltd. presents, in association with Shanghai Film Studios ; producer, Chiu Fusheng ; script, Yu Hua and Lu Wei ; screenplay, Lu Wei ; directed by Zhang Yimou. = Nian dai guo ji (Xianggang) you xian gong si chu pin ; Shanghai dian ying zhi pian chang xie zhu ; chu pin ren Qiu Fusheng ; bian ju Yu Hua, Lu Wei ; dao yan Zhang Yimou.  2003 1
Lü, Yulai, 1982- / screenwriter. : Wu yan (Motion picture : 2012)  2012 1
Lu, Yvonne, / actor. : Natural vice [Hoopla electronic resource] / Izzy Traub, director.  2018 1
Lü, Zhimin, / editor. : Shi da chang you xiao shuo / Lü Zhimin zhu bian.  2014 1
Luakian, Maloy, / author. : China / writers, Christy Choi, Sophie Friedman, Daniel Garber, Kit Gillet, Julie Grundvig, Dana Kaufman, Charley Lanyon, Maloy Luakian, Tom O'Malley, Yuan Ren [and 4 others].  2015 1
 

Luambo Makiadi, 1938-1989 -- See Franco, 1938-1989


  1
 

Luan, Carla -- See David, Kay


  1
Lubach, Peter.   2
 

Lubamba, Romero -- See Lubambo, Romero


  1
Lubambo, Romero,   2
Lubanovic, Bill.   2
Lubanski, Adam. / Director. : Rogue saints [Hoopla electronic resource].  2011 1
add marked to bag Add All On Page to My List
More Information
Find another book like this Lu, Qiaoyin, at Novelist
Result Page   prev next