Library Hours
Monday to Friday: 9 a.m. to 9 p.m.
Saturday: 9 a.m. to 5 p.m.
Sunday: 1 p.m. to 9 p.m.
Naper Blvd. 1 p.m. to 5 p.m.
     
Limit search to available items
Nearby Authors are:
Result Page   prev next  
add marked to bag Add All On Page to My List
Mark   Media Year
 

Hu, Hung-chün -- See Hu, Hongjun


   
 

Hu, Hung-hsing, 1891-1962 -- See Hu, Shi, 1891-1962


   
Hu, Janny, / author. : The slanted door : modern vietnamese food / Charles Phan. [Axis 360 electronic resource]     
      The slanted door : modern vietnamese food / [Axis 360 electronic resource] 641.59597   EBOOK 2014
Hu Jie (Firm), / Distributor. : In Search of Lin Zhao’s Soul. [Kanopy electronic resource]     
      In Search of Lin Zhao’s Soul. [Kanopy electronic resource]   EVIDEO 2019
Hu, Jingbo, / screenwriter. : Bad guys always die = [(DVD) videorecording] : Huai dan bi xu si / Beijing xin li liang ying shi wen hua you xian gong si, Hua yi xiong di chuan mei gu fen you xian gong si, Nanjing da dao xing zhi wen hua chuan mei you xian gong si chu pin ; jian zhi, Feng Xiaogang, Jiang Digui ; dao yan, Sun Hao ; bian ju, Hu Jingbo, Sun Hao.     
      Bad guys always die = [(DVD) videorecording] : Huai dan bi xu si CHINESE BAD GU ; Nichols Adult DVD Foreign Films:AVAILABLE   DVD 2016
Hu, Jingfan, 1976- / actor. : Springtime in a small town [(DVD) videorecording] = Xiao cheng zhi chun / Zhongguo dian ying ji tuan gong si Beijing dian ying zhi pian chang, Beijing rong xin da ying shi yi shu zhong xin ; chu pin ren Yang Buting, Li Shaohong ; dao yan Tian Zhuangzhuang = China Film Group Corporation, the Beijing Film Studio, Beijing Rosat Film-TV Production ; executive producers present, Yang Buting, Li Shaohong ; director, Tian Zhuangzhuang.     
      Springtime in a small town [(DVD) videorecording] = Xiao cheng zhi chun CHINESE SPR ; Nichols Adult DVD Foreign Films:AVAILABLE   DVD 2004
Hu, Jinquan, / director. : A touch of zen [(DVD) videorecording] = Xia nü / Guo ji ying pian you xian gong si chu pia ; chu pin ren, Sha Rongfeng ; bian dao, Hu Jinquan.     
      A touch of zen [(DVD) videorecording] = Xia nü CHINESE TOU ; Nichols Adult DVD Foreign Films:AVAILABLE   DVD 2002
Hu, Jinquan, 1931-1997.    
      Come drink with me [(DVD) videorecording] = Da zui xia CHINESE COME D ; 95th Street Adult DVD Foreign Films:DUE 11-30-20, Naper Blvd. Adult DVD Foreign Films:AVAILABLE, Nichols Adult DVD Foreign Films:AVAILABLE   DVD 2008
      The fate of Lee Khan [(DVD) videorecording] CHINESE FATE O ; 95th Street Adult DVD Foreign Films-NEW:AVAILABLE   DVD 2019
      The fate of Lee Khan [(Blu-ray) videorecording] CHINESE FATE O ; Naper Blvd. Adult Blu-ray Foreign Films:AVAILABLE   BLU-RAY 2019
      The fate of Lee Khan [Hoople electronic resource]. eVideo hoopla   EVIDEO 1973
      A touch of zen [(Blu-ray) videorecording] = Xia nü CHINESE TOUCH ; 95th Street Adult Blu-ray Foreign Films:AVAILABLE, Naper Blvd. Adult Blu-ray Foreign Films:DUE 11-29-20, Nichols Adult Blu-ray Foreign Films:AVAILABLE   BLU-RAY 2016
Hu, Jun    
      Shadow [(Blu-ray)videorecording]. CHINESE SHADOW ; 95th Street Adult Blu-ray Foreign Films:DUE 11-30-20, Naper Blvd. Adult Blu-ray Foreign Films:AVAILABLE, Nichols Adult Blu-ray Foreign Films:DUE 11-29-20   BLU-RAY 2018
      Shadow [(DVD)videorecording]. CHINESE SHADOW ; 95th Street Adult DVD Foreign Films:AVAILABLE, Naper Blvd. Adult DVD Foreign Films:AVAILABLE, Nichols Adult DVD Foreign Films:AVAILABLE   DVD 2018
Hu, Jun, 1968-    
      As the light goes out [Hoopla electronic resource]. eVideo hoopla   EVIDEO 2013
      Feng bao [Hoopla electronic resource]. eVideo hoopla   EVIDEO 2013
      Firestorm [(DVD) videorecording] = Fung bou CHINESE FIRE S ; 95th Street Adult DVD Foreign Films:AVAILABLE, Nichols Adult DVD Foreign Films:AVAILABLE   DVD 2014
      Red cliff [(DVD) videorecording] = Chi bi CHINESE RED ; 95th Street Adult DVD Foreign Films:AVAILABLE, Nichols Adult DVD Foreign Films:AVAILABLE   DVD 2008
2 additional entries    
Hu, Kai, / television director. : Ip Man. Season 1 [Hoopla electronic resource].     
      Ip Man. Season 1 [Hoopla electronic resource]. eVideo hoopla   EVIDEO 2013
Hu, Ke, / actor. : If you are the one [(DVD) videorecording] = Fei cheng wu rao / Hua yi xiong di chuan mei gu fen you xian gong si, Huan ya dian ying you xian gong si lian he chu pin ; jian zhi, Chen Guofu ; bian ju, dao yan, Feng Xiaogang = If you are the one / Huayi Brothers Media Corporation, Media Asia Films Ltd. present ; executive producer, Chen Kuofu ; written & directed by Feng Xiaogang.     
      If you are the one [(DVD) videorecording] = Fei cheng wu rao CHINESE IF ; 95th Street Adult DVD Foreign Films:AVAILABLE, Nichols Adult DVD Foreign Films:AVAILABLE   DVD 2009
Hu, Kelly, 1967- : The scorpion king [(DVD) videorecording] / a Universal Pictures presentation in association with World Wrestling Federation Entertainment an Alphaville/Stephen Sommers/Misher Films production, a Chuck Russell film ; producers, Stephen Sommers, Sean Daniel, James Jacks, Kevin Misher ; screenplay writers, Stephen Sommers, William Osborne, David Hayter ; director, Chuck Russell.     
      The scorpion king [(DVD) videorecording] F SCO ; 95th Street Adult DVD Fiction:DUE 12-01-20   DVD 2002
Hu, Kelly, 1968-    
      The air I breathe [Hoopla electronic resource]. eVideo hoopla   EVIDEO 2019
      Farm house [(DVD) videorecording] F FAR ; Nichols Adult DVD Fiction:AVAILABLE   DVD 2009
      Kepler's dream [(DVD) videorecording] F KEPLER ; 95th Street Adult DVD Fiction:AVAILABLE, Nichols Adult DVD Fiction:AVAILABLE   DVD 2018
      Kepler's dream [Hoople electronic resource]. eVideo hoopla   EVIDEO 2017
2 additional entries    
Hu, Kenneth, M.D./ Kuzin, Elena/ Carper, Elise : 100 Questions and Answers About Your Radiation Treatment     
      100 Questions and Answers About Your Radiation Treatment 616.0000   BOOK 2020
Hu, King, / film director. : Legend of the mountain : Shan zhong zhuan qi. [Kanopy electronic resource]     
      Legend of the mountain : Shan zhong zhuan qi. [Kanopy electronic resource]   EVIDEO 2018
 

Hu, King, 1931-1997 -- See Hu, Jinquan, 1931-1997


   
 

Hu, Kʻo -- See Hu, Ke


   
Hu, Lin. : Hafo liang jie mei : su zhi jiao yu yu zhi li kai fa jia ting jiao yu quan ji lu = Two harvard sisters : quality education and intellectual development of family education / Hu Lin, Wang Xiaowu zhu.     
      Hafo liang jie mei : su zhi jiao yu yu zhi li kai fa jia ting jiao yu quan ji lu = Two harvard siste CHINESE 649.1 HU ; 95th Street Adult Nonfiction World Language:DUE 12-10-20, Naper Blvd. Adult Nonfiction World Language:AVAILABLE, Nichols Adult Nonfiction World Language:DUE 12-12-20   BOOK 2012
Hu-Man Element Productions, Inc. : Power workout [(DVD) videorecording] / Hu-Man Element Productions, Inc. ; producer and director: Rick Ojeda.     
      Power workout [(DVD) videorecording] 613.712 POW ; Naper Blvd. Adult DVD Nonfiction:AVAILABLE   DVD 2011
Hu, Mei. : Confucius [(DVD) videorecording] = Kong zi / presented by Dadi Entertainment Limited, Dadi Century (Beijing) Limited, China Film Group Corporation ; executive producers John Sham, Rachel Liu, Han Sanping ; starring Chow Yun Fat ; produced by Chui Po Chu ; directed by Hu Mei.     
      Confucius [(DVD) videorecording] = Kong zi CHINESE CON ; 95th Street Adult DVD Foreign Films:DUE 11-30-20, Naper Blvd. Adult DVD Foreign Films:AVAILABLE, Nichols Adult DVD Foreign Films:AVAILABLE   DVD 2009
Hu, Mei, 1958-    
      Confucius [(Blu-ray) videorecording] = Kong Zi CHINESE CON ; Nichols Adult Blu-ray Foreign Films:AVAILABLE   BLU-RAY 2012
      Enter the forbidden city [(Blu-ray) videorecording] CHINESE ENTER ; Naper Blvd. Adult Blu-ray Foreign Films-NEW:AVAILABLE   BLU-RAY 2020
      Enter the forbidden city [(DVD) videorecording] = Jin huang cheng CHINESE ENTER ; Nichols Adult DVD Foreign Films-NEW:DUE 11-29-20   DVD 2020
Hu, Mei Mei.    
      Play and learn Chinese with Mei Mei 1 [(DVD) videorecording] J 495.1824 PLA ; Nichols Juvenile DVD Nonfiction:AVAILABLE   DVD 2006
      Play and learn Chinese with Mei Mei 2 [(DVD) videorecording] J 495.1824 PLA ; Naper Blvd. Juvenile DVD Nonfiction:AVAILABLE   DVD 2006
      Play & learn Chinese with Mei Mei. 6, Let's play games [(DVD) videorecording]. J 495.1824 PLA ; Naper Blvd. Juvenile DVD Nonfiction:AVAILABLE   DVD 2007
      Play & learn Chinese with Mei Mei. 8, Let's visit Huangshan Mountain [(DVD) videorecording] J 495.1824 PLA ; Naper Blvd. Juvenile DVD Nonfiction:AVAILABLE   DVD 2009
Hu, Michelle, / actor. : Once upon a time in Shanghai [Hoopla electronic resource].     
      Once upon a time in Shanghai [Hoopla electronic resource]. eVideo hoopla   EVIDEO 2015
Hu (Musical group), / composer, performer. : The gereg [sound recording] / The Hu.     
      The gereg [sound recording] ROCK METAL HU GEREG ; Nichols Adult Compact Discs-NEW:DUE 12-10-20   COMPACT DISC 2019
Hu, Ping, / translator. : Wo men you shen me bu tong? + Who we are! / [Mei] Luobi H. Halisi zhu ; [Mei] Nadingni Bonade Weisikete hui ; Hu Ping, Wang Yinping yi.     
      Wo men you shen me bu tong? + Who we are! CHINESE J 158.2 HAR ; 95th Street Juvenile Fiction World Language:AVAILABLE   BOOK 2018
Hu, Qian, 1988-2017,    
      An elephant sitting still [(DVD) videorecording] = Da xiang xi di er zuo CHINESE ELEPHA ; Nichols Adult DVD Foreign Films:AVAILABLE   DVD 2019
      An elephant sitting still [(Blu-ray) videorecording] CHINESE ELEPHA ; Naper Blvd. Adult Blu-ray Foreign Films-NEW:DUE 11-27-20   BLU-RAY 2019
 

Hu, Qian (Literary author), 1988-2017 -- See Hu, Qian, 1988-2017


   
Hu, Rebbeca : Pretty rosebud [Hoopla electronic resource].     
      Pretty rosebud [Hoopla electronic resource]. eVideo hoopla   EVIDEO 2015
Hu, Sang, / actor. : The resistance = [(DVD) videorecording] : Di kang / Xenon Pictures and 1T Entertainment present ; produced by Ma Hong Jing.     
      The resistance = [(DVD) videorecording] : Di kang CHINESE RESIST ; 95th Street Adult DVD Foreign Films:DUE 11-28-20   DVD 2011
Hu, Shi, 1891-1962,    
      Hu Shi si shi zi shu : Hu Shi 40 essays CHINESE 895.18 HU ; 95th Street Adult Nonfiction World Language:DUE 12-07-20, Naper Blvd. Adult Nonfiction World Language:AVAILABLE, Nichols Adult Nonfiction World Language:DUE 12-10-20   BOOK 2013
      The big red book of modern Chinese literature : writings from the mainland in the long twentieth cen F BIG ; 95th Street Adult Fiction:DUE 12-08-20   BOOK 2016
      The big red book of modern Chinese literature : writings from the mainland in the long twentieth cen F BIG ; 95th Street Adult Fiction:DUE 12-08-20   BOOK 2016
      The big red book of modern Chinese literature : writings from the mainland in the long twentieth cen F BIG ; 95th Street Adult Fiction:DUE 12-08-20   BOOK 2016
 

Hu, Shih, 1891-1962 -- See Hu, Shi, 1891-1962


   
 

Hu, Shih-chih, 1891-1962 -- See Hu, Shi, 1891-1962


   
 

Hu, Shizhi, 1891-1962 -- See Hu, Shi, 1891-1962


   
 

Hu, Simen, 1891-1962 -- See Hu, Shi, 1891-1962


   
 

Hu, Simi, 1891-1962 -- See Hu, Shi, 1891-1962


   
 

Hu, Ssu-men, 1891-1962 -- See Hu, Shi, 1891-1962


   
 

Hu, Ssu-mi, 1891-1962 -- See Hu, Shi, 1891-1962


   
 

Hu, Suh, 1891-1962 -- See Hu, Shi, 1891-1962


   
Hu, Taili,    
      Encountering Jean Rouch. [Kanopy electronic resource]   EVIDEO 2014
      Passing Through My Mother-In-Law's Village w/After Passing / [Kanopy electronic resource]   EVIDEO 2014
      The Return of Gods and Ancestors: The Five Year Ceremony. [Kanopy electronic resource]   EVIDEO 2014
      Returning Souls. [Kanopy electronic resource]   EVIDEO 2014
4 additional entries    
 

Hu, Tu -- See Hu, Du


   
Hu, Wei-Ming. : Stellaluna [(DVD) videorecording] / Colorland Animation Productions Ltd. ; Tundra Productions, Inc. ; Scholastic Entertainment Inc.     
      Stellaluna [(DVD) videorecording] J STE ; Naper Blvd. Juvenile DVD Fiction:DUE 11-30-20, Nichols Juvenile DVD Fiction:AVAILABLE   DVD 2004
 

Hu, Weili, 1937- -- See Wu, Wai Lap, 1937-


   
 

Food and snacks of Chinese festivals -- See Hu William C William Chao Chung Foods & snacks of Chinese festivals


   
 

Hu, William Chao-chung -- See Hu, William C. (William Chao-chung)


   
 

Hu, Wm. C. (William Chao-chung) -- See Hu, William C. (William Chao-chung)


   
Hu, Xiaodu, / composer (expression) : Detective Chinatown 2 = [(DVD) videorecording] : Tang ren jie tan an 2 / produced by John Zeng, Shengqi Chen [and five others] ; directed and screenplay by Sicheng Chen.     
      Detective Chinatown 2 = [(DVD) videorecording] : Tang ren jie tan an 2 CHINESE DETECT ; Naper Blvd. Adult DVD Foreign Films:AVAILABLE, Nichols Adult DVD Foreign Films:AVAILABLE   DVD 2018
Hu, Ying-Hwa,    
      Grace at Christmas E HOLIDAY HOF ; 95th Street Juvenile Kid Favorites:AVAILABLE   BOOK 2011
      Jingle dancer E SMI ; Naper Blvd. Juvenile Easy Fiction:DISPLAY   BOOK 2000
      Princess Grace E PRINCESS HOF ; Nichols Juvenile Kid Favorites:AVAILABLE   BOOK 2008
      Sam and the lucky money [Hoopla electronic resource]. eAudiobook hoopla   EAUDIOBOOK 1999
2 additional entries    
 

Hu, Yinghua -- See Hu, Ying-Hwa


   
 

Hu, Yün-hua, 1943- -- See Hu, Yunhua, 1943-


   
add marked to bag Add All On Page to My List
More Information
Find another book like this Hu, Jingbo, at Novelist
Result Page   prev next